Ga naar de inhoud

We zijn actief op Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. We houden je zo op de hoogte van de dingen waar we ons mee bezig houden. En natuurlijk kan je ook zelf vragen, opmerkingen en ideeën met ons delen.

Let op met persoonlijke gegevens
Op social media kan iedereen alles meelezen. Let daarom op met het delen van je persoonlijke gegevens. Geef persoonlijke klantgegevens alleen via een privé bericht aan ons door, zoals een Private Message (PM) of een Direct Message (DM). Anderen kunnen er dan geen misbruik van maken.