Ga naar de inhoud

Jouw privacy is voor Stichting Woonborg (‘Woonborg’) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’). Dit betekent dat wij:

 • onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jou bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd zorgvuldig gebruiken. In deze privacy- en cookieverklaring leggen we uit wat wij bij Woonborg allemaal doen met informatie die wij over je te weten komen, wanneer je gebruik maakt van onze dienstverlening of wanneer je onze website www.woonborg.nl bezoekt.

Als je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van je bijhouden, neem dan contact op met Woonborg via de contactgegevens die je onderaan deze privacy- en cookieverklaring kunt vinden.

Persoonsgegevens die wij gebruiken
Persoonsgegevens kunnen voor het gemak worden onderverdeeld in categorieën. Wij gebruiken de volgende categorieën persoonsgegevens van jou:

 • Naam en contactgegevens: voor- en achternaam, adres, historische adressen, geboortedatum, emailadres, telefoonnummer.
 • Betaalgegevens: rekeningnummer, betaalhistorie, inkomenstoets.
 • Bijzondere persoonsgegevens: medische gegevens van bijvoorbeeld geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Gegevens over crimineel gedrag zoals over bijvoorbeeld een wietplantage. Verder valt een kopie van legitimatiebewijs (rijbewijs, ID-kaart en paspoort) onder deze categorie omdat hier een Burgerservicenummer (‘BSN’) op kan staan.

Doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt
Wij gebruiken de genoemde persoonsgegevens voor verschillende doelen. Voor het gemak gebruiken wij (generieke) hoofddoelen en (specifiekere) subdoelen.

Leveren van diensten

 • Inschrijven in onze systemen
 • Opmaken van huurovereenkomst
 • Klantenservice
 • Authenticatie van de klant
 • Transacties uitvoeren en rekeningoverzichten versturen
 • Het onderhouden van de huurwoning

Onderzoek en statistiek

 • Bijhouden van aantal nieuwe klanten per regio
 • Analyseren van deze data

Bestrijden fraude en criminaliteit

 • Bijhouden van huurachterstand
 • Onderzoek naar fraude
 • Beleggen van fraudeproblemen bij de politie

Juridische geschillen

 • Het afhandelen van dossiers met een juridisch geschil

Grondslagen voor de gegevensverwerking
Woonborg gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief als grondslag toestemming. Deze toestemming wordt gevraagd via de website. Deze toestemming bewaren wij ter registratie.

Woonborg gebruikt voor het verhuren van een woning of het verkopen van een woning een overeenkomst. Voordat deze overeenkomst tot stand komt wordt je ingeschreven in het systeem, dit wordt aangemerkt als de fase voor het sluiten van de overeenkomst.

Afhandelen klacht dienstverlening of huurbezwaar
In het geval je een klacht indient of bezwaar maakt dat Woonborg een klacht ontvangt over de dienstverlening of huurbezwaar ontvangt zullen in ieder geval deze persoonsgegevens gebruikt worden voor de afhandeling:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer

In het geval dat het bezwaar ziet op inkomensafhankelijke huurverhoging worden ook de volgende persoonsgegevens gebruikt:

 • Burgerservicenummer
 • Bankrekeningnummer
 • Inkomensgegevens
 • Geboortedatum
 • Huishoudsamenstelling
 • Medische gegevens

Nieuwsbrief
Wij versturen een nieuwsbrief met daarin buurtontwikkelingen in onze 32 dorpen binnen een viertal gemeenten. Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • E-mailadres
 • Gekozen gemeente(n)

Je wordt alleen aan de lijst van abonnees toegevoegd met jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat je het abonnement opzegt. Je kan je op ieder moment afmelden door de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Verstrekking aan andere bedrijven of organisaties
Wij delen jouw persoonsgegevens aan enkele derden, indien dit nodig is binnen het werk en op basis van de huidige wetgeving toegestaan is. Met de derde partijen worden duidelijke afspraken gemaakt om jouw persoonsgegevens te waarborgen. Persoonsgegevens kunnen aan derde partijen verstrekt worden, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met je uit te voeren;
 • je hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn bijvoorbeeld:

 • Aannemers
 • Sociale diensten
 • Gezondheidsinstellingen
 • Opsporingsdiensten
 • ICT-dienstverleners
 • E-maildienstverleners
 • Partijen die cookies aanleveren

Doorgifte van jouw persoonsgegevens
Het kan zo zijn dat wij voor onze dienstverlening gebruikmaken van partijen die gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’). Wij maken alleen gebruik van een dergelijke partij als een van de volgende situaties van toepassing is:

 1. Deze ontvanger is gevestigd in een derde land waarvan de Europese Commissie heeft aangegeven dat het een land betreft dat een passend niveau van gegevensbescherming biedt (een adequaatheidsbesluit).
 2. De ontvanger van de persoonsgegevens biedt passende waarborgen (bijvoorbeeld door middel van EU-standaardcontractbepalingen).
 3. Wij hebben hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming gekregen.

Social media buttons
Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke je doorgeleiden naar de social media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zal je advertenties tegenkomen op je social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met jouw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

• X (voormalig Twitter) (privacyverklaring)
• Youtube (privacyverklaring)
• LinkedIn (privacyverklaring)
• Facebook (privacyverklaring)
• Instagram (privacyverklaring)

Cookies
Onze website gebruikt cookies van onszelf of van derde partijen. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan, zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Wij en derde partijen gebruiken cookies om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies)
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies)
 • Gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien (marketing cookies)

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van jou:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen wij, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies. In onderstaande tabel vind je een overzicht van de cookies die wij gebruiken. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies.

Naam Cookie

Aanbieder

Doel

Vervaltermijn

Type

Functie

_ga_7KMKSJ039Y

Google

Noodzakelijke cookies die het mogelijk maken onze website efficiënt te gebruiken

13 maanden

First-party

Functioneel

_ga

Google

Cookies die analyseren hoe onze website door bezoekers wordt gebruikt

13 maanden

First-party

Analytisch

_gid

Google

Cookies die analyseren hoe onze website door bezoekers wordt gebruikt

1 dag

First-party

Analytisch

_gat

Google

Noodzakelijke cookies die het mogelijk maken onze website efficiënt te gebruiken

1 minuut

First-party

Functioneel

Als je wilt weten wat de cookiedienstverleners met jouw persoonsgegevens doen, lees dan de privacyverklaring van het betreffende bedrijf.

In- en uitschakelen van cookies
In je webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van je browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer deze houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om inzicht te krijgen in hoe websitebezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende en redelijke veiligheidsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, wijziging, openbaarmaking, verlies of oneigenlijk gebruik. Daarnaast waarborgen wij de juistheid en integriteit van jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij hebben het recht wijzigingen door te voeren op deze privacy- en cookieverklaring. De laatste versie van deze verklaring is altijd beschikbaar op onze website.

Welke rechten je heeft ten aanzien van jouw persoonsgegevens
Op grond van de privacywet- en regelgeving heeft je verschillende rechten. Hieronder staan de rechten die je zou kunnen uitoefenen:

 • Recht op inzage: Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van je verwerken in te zien.
 • Recht op rectificatie: Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van je verwerken te corrigeren of aan te vullen, indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht op bezwaar: Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken te laten overdragen naar een andere partij.
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: Indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kunt je deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op verwijdering: Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op beperking: In sommige gevallen kunt je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Wil je gebruik maken van jouw rechten? Neem dan contact op via de contactgegevens onderaan deze pagina. Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kunnen wij verlengen om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, stellen wij je daarvan tijdig op de hoogte.

Klacht indienen
Wil je een klacht indienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Klik hier.