Ga naar de inhoud

Onze bestuurlijke organisatie is ingericht volgens de uitgangspunten van de Governancecode Woningcorporaties. We zijn lid van Aedes en onze Raad van Commissarissen is aangesloten bij VTW (Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties).

Esther Borstlap is directeur-bestuurder van Woonborg
De beloning van de directie is volgens de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Zij is daarnaast voorzitter van de deelnemersraad WSW en voorzitter van de G13.

Onze Raad van Commissarissen bestaat uit
- Emme Groot, voorzitter 
- Esther Liefers, vicevoorzitter
- Frits Nicolai, op voordracht van huurdersorganisatie AH WOON
- vacature, op voordracht van huurdersorganisatie AH WOON
- Erik Drenth

Beloning
De beloning van de Raad van Commissarissen is conform de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). 

Commissies
- Remuneratiecommissie: vacature, Emme Groot (lid)
- Auditcommissie: Frits Nicolai (voorzitter), Erik Drenth (lid)

Rooster van aftreden
- Emme Groot: benoemd op 14 februari 2018 tot 14 februari 2026
- Esther Liefers: benoemd op 14 februari 2020 tot 14 februari 2024 *
- Frits Nicolai: benoemd op 16 juli 2016 tot 16 juli 2024 
- Erik Drenth: benoemd op 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2026

Na deze termijn herbenoembaar